Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJA

stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

Przy użyciu niniejszej informacji („Informacja”) Administrator (zdefiniowany poniżej) niniejszym informuje Państwa o celach i metodach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu na mocy przepisów RODO uprawnieniach.

1. Kim jest Administrator Danych Osobowych („Administrator”)

Administratorem jest POSTECH sp. z o.o. z siedzibą w Michałówce (32-353) (62-081), przy ul. Michałówka 26.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Do celów określonych w Informacji Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

  • dane osobowe i dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne adresy;
  • dane finansowe (np. szczegóły dotyczące rachunku bankowego, z którego dokonują Państwo płatności).

3. Cele przetwarzania danych osobowych

3.1 Wykonanie umowy

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i wykonywania postanowień umowy sprzedaży, w tym, między innymi, do wysyłki zakupionego produktu, zarządzania pomocą techniczną i obsługi posprzedażowej itp.

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych pozostaje zawarcie umowy, co zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO powoduje, że udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne dla rozpoczęcia ich przetwarzania.

3.2 Przestrzeganie przepisów prawa

Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, w tym unijnego lub prawa danego państwa członkowskiego UE, których Administrator jest zobowiązany przestrzegać.

W tym zakresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane, między innymi, w celach rachunkowych i księgowych itp.

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych pozostaje zawarcie umowy, co zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO powoduje, że udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne dla rozpoczęcia ich przetwarzania.

3.3. Marketing

W razie wyrażenia przez Państwa zgody, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu dostarczania Państwu informacji o produktach i usługach oferowanych przez Stiga (np. w postaci newsletterów lub korespondencji zawierającej informacje handlowe), w tym w celu włączenia Państwa do badań rynkowych.

W powyższym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w warunkach określonych przepisem art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednakże, nawet w razie wyrażenia przez Państwa wyżej wymienionej zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Powyższe żądanie może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@postech.pl bądź - w przypadku newslettera - poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wysłanej przez nas wiadomości e-mail w ramach subskrybowanego newslettera.

4. Charakter przetwarzania danych osobowych i konsekwencje odmowy

Przetwarzanie Państwa danych osobowych stanowi obligatoryjny element procedury zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, wobec czego Państwa odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez Administratora.

W braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, nie będziemy w stanie dostarczać Państwu informacji o specjalnych ofertach lub oferowanych przez nas nowych produktach i usługach; jednakże powyższe nie będzie miało wpływu na zawarcie i realizację umów sprzedaży.

5. Zatrzymywanie danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach podanych powyżej jedynie przez okres konieczny dla zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz wykonania wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a wynikających z mających powszechnie obowiązujących przepisów praw unijnego lub prawa danego państwa członkowskiego.

Państwa dane osobowe podlegać będą zatrzymaniu przez Administratora na okres wynoszący 10 lat bądź odpowiadający długości okresu przedawnienia. Następnie Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

W odniesieniu do działań marketingowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynoszący do 10 lat od chwili ostatniego zakupu dokonanego przez Państwa. Zachowują Państwo przy tym prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych osobowych zgodnie z punktem 3 powyżej.

6. Sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w drodze elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.

7. Jakim podmiotom Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane i kto może mieć do nich dostęp

W celach opisanych w punkcie 3 powyżej Państwa dane osobowe będą udostępniane pracownikom, zewnętrznym konsultantom i pozostałym członkom personelu Postech, działającym jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, wyznaczonym jako wewnętrzni pracownicy oddelegowani.

Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujące osoby trzecie:

a) inne podmioty grupy Administratora;
b) dostawców usług związanych z zarządzaniem systemem IT;
c) dostawców usług prawnych i konsultingowych;
d) dostawców usług rachunkowych;
e) banki i inne instytucje finansowe (w związku z zarządzaniem Państwa płatnościami);
f) organy administracji publicznej;
g) przedsiębiorstwa logistyczne, przewoźników, spedytorów;
h) innych dostawców usług;

Powyższe podmioty będą działać w niektórych przypadkach jako samodzielni administratorzy, a w niektórych przypadkach jako podmioty przetwarzające wyznaczone przez Administratora zgodnie z art. 28 RODO. Jednocześnie mogą Państwo poprosić o uzyskanie wglądu do listy podmiotów przetwarzających dane osobowe, wykorzystując dane kontaktowe podane w punkcie 1 powyżej. Jednocześnie Państwa dane osobowe nie będą udostępniane do wiadomości publicznej.

8. Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych opisanym w Informacji, mogą Państwo wykonywać swoje uprawnienia określone w niniejszym ustępie zgodnie z art. 15-21 RODO. W szczególności:

 • Zarządzanie Państwa danymi – Prawo dostępu – artykuł 15 RODO/GDPR: prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych oraz następujących informacji (również poprzez otrzymanie ich kopii):
  a) cele przetwarzania;
  b) kategorie odnośnych danych osobowych;
  c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
  d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
  g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; 
  h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;
 • Sprostowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych – Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO: prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych;
 • Usunięcie danych – Prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO: prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) wycofali Państwo swoją zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania;
  c) wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, mając uzasadnione podstawy;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  Jeśli nie wyrażają Państwo zgodny na dalsze wykorzystywanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo poprosić nas o ich usunięcie. Proszę pamiętać, że po wystosowaniu prośby o usunięcie Państwa danych osobowych, możemy zatrzymać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wywiązania się z obowiązku prawnego, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przykładowo możemy zatrzymać określone Państwa danego osobowe w związku z obowiązkami podatkowymi, prawnymi lub kontrolami księgowymi.
 • Ograniczenie przetwarzania – Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO: prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kiedy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) kiedy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) kiedy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) kiedy wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu.
 • Dostęp do danych i ich przenoszenie – Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO: prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo Administratorowi, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany. Ponadto, wykonując prawo do przenoszenia danych, mają Państwo prawo do żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • Skargi – wszelkie skargi prosimy przesyłać odpowiedniemu organowi ochrony danych osobowych lub do organu nadzorczego ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia rzekomego naruszenia.

Powyższe prawa mogą być wykonane po kontakcie z Administratorem przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1. Prosimy pamiętać, że możemy poprosić Państwa o weryfikację tożsamości przed przystąpieniem do wykonywania dalszych czynności na Państwa prośbę.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl